Regulamin


Niniejsza strona, zwana dalej "Stroną", została opracowana przez lub dla spółki BOURJOIS zwaną dalej "BOURJOIS" z kapitałem zakładowym 5 000 000 Euro, z siedzibą 12 -14 rue Victor Noir w Neuilly-sur-Seine (92 521 Cedex) zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek pod numerem RCS Nanterre 562 082 511. Numer telefonu +33 1 46 41 43 00

Wyłącznym dystrybutorem BOURJOIS w Polsce jest firma Sofralux Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czeskiej 5, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000071448 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Strona znajduje się na serwerze zarządzanym przez spółkę LinkByNet, Parc du Colombier, 14, rue Jules Saulnier, 93200 Saint-Denis ( France ). Telefon : 33 (0) 1 48 13 00 00


Korzystając z tej Strony użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze ogólne warunki użytkowania .

Prawa Własności Intelektualnej

Niniejsza Strona jest własnością intelektualną chronioną prawami własności. Strona oraz każdy z jej elementów składowych są wyłączną własnością BOURJOIS. Wszelkie powielanie, dystrybuowanie i przetwarzanie w całości lub częściowe Strony lub jakiegokolwiek jej elementu składowego jest zabronione.

BOURJOIS jest właścicielem we Francji i zagranicą marki BOURJOIS i wszystkich innych marek figurujących na produktach

BOURJOIS. Wszystkie inne marki, ich nazwy cytowane na tej stronie są własnością ich prawnych właścicieli. Wszelkie użycie lub powielanie tych marek lub nazw domen, w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu jest zabronione.

Dane osobowe

Aby lepiej poznać oczekiwania internautów i swoich klientów, BOURJOIS może zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika na Stronie, w szczególności podczas kiedy otrzyma wiadomość od użytkownika, w celu uzyskania informacji o aktualnościach BOURJOIS (i) lub by skorzystać z ofert specjalnych oraz (ii) podczas przekazywania BOURJOIS adresu dokonując zakupów online. Dane są zbierane i przechowywane przez BOURJOIS. BOURJOIS nie przekaże danych użytkowników trzeciej stronie bez uprzedniego upoważnienia.


Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i używanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) wraz z późniejszymi zmianami.

Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu odnośnie sposobu użycia danych osobowych kierując pisemny wniosek na adres : Sofralux Sp. z o.o. ul. Czeska 5, 03-902 Warszawa z dopiskiem BOURJOIS lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt.bourjois@sofralux.com.pl.

Facebook™

BOURJOIS jest odpowiedzialne za prowadzenie strony fanpage oraz prezentację marki BOURJOIS na portalu społecznościowym Facebbok™.

Użytkownik może śledzić zmiany na stronie BOURJOIS na portalu Facebook™ klikając na przycisk «lubię to». Informacje osobowe, które użytkownik wskaże jako publiczne i ogólnodostępne na swoim profilu, są dostępne dla BOURJOIS. BOURJOIS nie tworzy ani nie używa żadnej bazy danych innej niż baza portalu społecznościowego Facebook™, wykorzystującej dane publikowane na portalu Facebook™.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na udostępnianie BOURJOIS swoich danych osobowych, które opublikował na swoim profilu (i które to informacje są publicznie udostępnione), może ograniczyć dostęp do swoich informacji zmieniając ustawienia prywatności na swoim profilu Facebook™. Zalecane jest regularne zapoznawanie się z polityką ochrony danych osobowych portalu społecznościowego Facebook™.

Pliki Cookies

BOURJOIS zastrzega sobie prawo do zainstalowania pliku typu cookies na komputerze użytkownika, który to służy do jego identyfikacji. Rejestruje on informacje powiązane z nawigacją na Stronie (podstrony, które są przeglądane, datę i godzinę odwiedzin itd.). Istnieje możliwość zablokowania instalowania plików cookies , poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może jednak prowadzić do braku dostępu do niektórych treści na Stronie.

Odpowiedzialność

BOURJOIS podejmuje wszystkie stosowne kroki by zapewnić rzetelne i aktualne informacje przedstawione na Stronie.
Informacje zamieszczone na Stronie mogą ulec zmianie w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego poinformowania. BOURJOIS nie gwarantuje poprawności, kompletności i dokładności danych zamieszczonych na Stronie . BOURJOIS nie daje żadnej gwarancji dotyczącej Strony lub jej części. W żadnym wypadku BOURJOIS nie może być odpowiedzialne za jakąkolwiek szkodę pośrednią lub bezpośrednią, jakakolwiek była by jej natura wynikająca z istnienia Strony, z jej użytkowania lub z informacji przedstawianych na Stronie.

BOURJOIS nie może być pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku szkód dokonanych przez wirusy internetowe lub inne zagrożenia informatyczne. Użytkownik Strony jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich działań mających na celu ochronę swoich danych i/lub oprogramowania przed potencjalnym zagrożeniem ze strony wirusów internetowych.
Tworzenie linków do Strony może się odbyć wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody BOURJOIS. BOURJOIS zrzeka się całej odpowiedzialności za zawartość witryn zewnętrznych, na których został zamieszczony link Strony i zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na zamieszczenie linku do Strony.

Strona www.bourjois.com może zawierać linki do innych stron partnerskich BOURJOIS lub innych stron. BOURJOIS nie sprawuje żadnej kontroli nad treściami zawartymi na tych stronach i w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron, ich zawartość, reklamę, produkty i/lub usługi zawarte na tych stronach lub dostarczone przez te strony. BOURJOIS nie będzie w żadnym zakresie odpowiedzialne za szkody bezpośrednie lub pośrednie wyrządzone, które mogą powstać przy logowaniu się ich użytkownika na stronie partnerskiej lub podczas jej użytkowania, BOURJOIS nie ponosi odpowiedzialności za informacje, materiał, oprogramowanie stron zlinkowanych ze stroną www.bourjois.com

Dostęp do Strony

Strona jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej lub szczególnych okoliczności nie będących w gestii BOURJOIS, jak również w przypadku awarii oraz prac technicznych mających na celu zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania Strony. Dostęp do Strony odbywa się przez komputer użytkownika podłączony do sieci telekomunikacyjnej, pozwalającej na dostęp do Strony. Prawa dostępu do strony i użytkowania Strony BOURJOIS są prawami bez praw wyłączności i bez możliwości ich przekazywania.